rtteeb icisa dreiptcs yreg drarwof earqus thraitgs eosrm
xnedi
 
stohop
 
02stcrtaa
 

 
sovuriep< eamgi )BM kinl ot eislulzf 8.4( txen >ram 8 0202