retetb sxeilp ditcrpes yerg draworf eruaqs ttagihrs eosrm
xdnei
 
sotohp
 
xim