rteteb isica drtcpeis yerg drorwaf adad tgrithas ersom
xendi
 
shotop
 
xim
 

 
nepo nucrelelsf wosdhelis ni wen woidnw