rteteb isica drtpceis yreg dwarrof euarqs taghtris eorsm
xndei
 
sotohp
 
xim
 

 
wshedlois nepo