rteteb iscia depctris yerg daorwrf eurqas tritahgs eosrm
xdnei
 
stoohp
 
xim
 
azev/xim
 

 
suoreivp< 9.0( eszullif egami )BM kinl ot texn >52 nuj 5002