bteetr pxeils spiertcd grey bwdkarcas squrae sthairgt morse
idenx
 
ptohos
 
nov16tour
 

 
poreivus < igame lnik MB) filuszle (6 to > nxetnov 4 2016