rteteb isica dpcitres yerg dorwraf adad tihtrgas eorsm
xdnei
 
sotohp
 
cstn
 
50napaj_ctsn/ctsn
 

 
< svueirop knil ot esiluzlf eamgi 7.0( )BM texn >ced 61 5002