rtteeb sxielp dpcetris yerg drawrof eruqas tirahtgs eorsm
xdnei
 
gro.tnglik
31bied
elppuk
rtkaeegcits
ltk
ycifsia

 
eilttl mgoarrp otni ot yifisca tovenrc a smagei si .eodc-icsia-lmth
ycsifia ot ees "icisa" sgamei tfcfee no eht .eits fo pot ni shit fo klicc eht naigoaivtn
c.yficisa dnaowold nac uoy ereh .
eppulk fi TOD ttancoc touba uoy eavh TA ta efatrows ssuionetq em tngilk .gro yna shit