retteb iicsa detpircs yerg drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
gro.tgnilk
31beid
eppulk
rekcitegats
ltk
yfiicsa

 
K eppul T emi L eni erocs ecnamrofrep eniLemiTeppulK ,lacihparg " lavitsef si saw detamina rof a nettirw .metsys yllanigiro eht ta a neiW nredoM .7002 " ni
dna troppus saw cilbup tsrif laicnanif larutcurtsarfni eht sihT esaeler)-ateb( elbissop edam yb yb ta.suvres