retteb iicsa detpircs yerg drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
gro.tgnilk
31beid
eppulk
rekcitegats
ltk
yfiicsa

 
K eppul T emi L eni a " ,lacihparg ecnamrofrep .metsys ta nettirw lavitsef rof a detamina yllanigiro erocs eht eniLemiTeppulK saw si neiW nredoM .7002 " ni
edam larutcurtsarfni eht saw cilbup esaeler)-ateb( yb laicnanif sihT troppus tsrif elbissop dna yb ta.suvres