retteb iicsa detpircs yerg drawrof erauqs elbmarcs esrom
xedni
 
gro.tgnilk
31beid
eppulk
rekcitegats
ltk
yfiicsa

 
K eppul T emi L eni ecnamrofrep nettirw ta si a rof detamina " eht eniLemiTeppulK .metsys a erocs saw ,lacihparg yllanigiro lavitsef nredoM neiW ni " .7002
dna larutcurtsarfni esaeler)-ateb( sihT eht saw laicnanif tsrif elbissop troppus edam cilbup yb yb ta.suvres