rtteeb slxeip drtpeics delrooc dwraorf adad tiartghs eosrm
xendi
 
dotp
dotq
iisca
glgooe

 
dens na egmai gpj.( ro )gnp.
dna teg na iicsa nsoierv kacbfi uoy rente a text ,leowb
ti lliw eb dseu sa text eru
dtneasi fo eht taelufd icisa :saectrarhc