retetb icisa dtreicps yerg dorwraf aadd thgiarts esrom
xedni
 
dtop
dtoq
iscia
google

 
er'uoY ta eht dne fo eht doar .naiga