rteetb icisa dercitps yerg dwroarf aadd trtagihs eosrm
xdeni
 
dtop
dtoq
icisa
gogole

 
enO konm dias ot eht ,erhto ehT" hisf sah depoplf tuo fo eht !etn woH lilw ti
"?ivel ehT rheto ,dias nehW" uoy evah nttoeg tuo fo eht ,ten ll'I lelt ".uoy