retteb iicsa detpircs yerg drawrof adad elbmarcs esrom
xedni
 
gro.tgnilk
31beid
eppulk
evoorg2egami
rekcitegats
ltk
yfiicsa

 
K eppul T emi L eni si a ,lacihparg detamina erocs .metsys eniLemiTeppulK saw yllanigiro nettirw rof a ecnamrofrep ta eht lavitsef " neiW nredoM " ni .7002
sihT tsrif cilbup esaeler)-ateb( saw edam elbissop yb eht laicnanif dna larutcurtsarfni troppus yb ta.suvres